Utviklingsprogram for nærbutikkar

Mentor AS har hatt oppdrag med å leie det nasjonale Merkur-programmet for utvikling av distriktsbutikkar, frå 1995 til 2019.  Ronny Mowatt har framleis kontrakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet som Merkur-konsulent, med ansvar for distriktsbutikkane på Sunnmøre og i Sogn og Fjordane.

Forvaltninga av Merkur-programmet gjekk 1.1.2019 over til Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret), etter vedtak i Kommunaldepartementet. Mentor sine tre tilsette som har jobba med forvaltninga av Merkur-programmet, har fått fast jobb i Distriktsenteret. Det gjeld Helge Schei, Sissel Karin Hals og Per Kjetil Jørgensen

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for nærbutikkar og distriktsbokhandlar. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgjeving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester.

Mentor har også hatt forvaltninga av den statlege investeringsstøtte-ordninga for distriktsbutikkar, med ei årleg budsjettramme på ca 28 millionar kroner. Butikkane har fått investeringsstøttte til nødvendig oppgradering av butikken og til drivstoffanlegg i tilknyting til butikken. Mindre butikkar har også fått servicestøtte eller utviklingstsstøtte. 

Ronny Mowatt har vore engasjert som Merkur-konsulent sidan 1999. Han held fram i Mentor og har løpande kontrakt som Merkur-konsulent for butikkane på Sunnmøre og i Sogn og Fjordane.

LES MEIR: Dette er Merkur-programmet